HOME· NIEUWS· ARTIKELEN· ACTIVITEITEN· FORUM· LINKS· OVER PVP
Nieuws | 20 juni 2008
Het gedachtegoed van Passie voor Preken
In de kerkelijke pers en in meer bezinnende artikelen wordt regelmatig uitdrukking gegeven aan waardering voor en kritiek op de preekbeweging Passie voor Preken. Daar zijn we blij mee: blijkbaar maakt Passie voor Preken iets los wat tot nadenken stemt!

 

 

door Jos Douma

21 juni 2008

 

Tegelijk hebben we de indruk dat de meer kritische reacties nog wel eens uit lijken te gaan van een bepaalde beeldvorming rond Passie voor Preken die eenzijdig is te noemen: het zou deze preekbeweging vooral gaan om charismatische voorgangers die uit het hoofd preken (ondersteund door een mindmap) en die vooral persoonlijk en overtuigend willen zijn. Nu mag best de vraag gesteld worden of Passie voor Preken niet zelf heeft bijgedragen aan deze beeldvorming. Tegelijk lijkt het ons belangrijk, nu Passie voor Preken in een nieuwe fase is gekomen doordat deze preekbeweging verdieping is gaan zoeken (‘beweging voor homiletische bezinning en bezieling’) en zich heeft verbonden met een theologische faculteit (de ETF in Leuven), dat reacties op Passie voor Preken gebaseerd zijn, niet op persoonlijke indrukken van of heersende beeldvorming rond die preekbeweging, maar op het gedachtegoed dat daadwerkelijk wordt uitgedragen.

 

Daarom hebben we op deze pagina de literatuur bij elkaar gebracht waarin het gedachtegoed van Passie voor preken is verwoord. Ook noemen we de bijdragen waarin verschillende auteurs hun kritische vragen aan deze preekbeweging stellen. Tenslotte geven we de koppen van een groot aantal krantenartikelen weer (de lezer kan zelf via de zoekfunctie van betreffende krant het bedoelde artikel snel terugvinden). We hopen dat dit bij mag dragen aan een helderder beeldvorming en aan het voortgaande gesprek dat we gezamenlijk willen voeren rond prediking in deze tijd!

 

 

Het gedachtegoed van Passie voor Preken

 

Onderstaande publicaties bepalen samen het gedachtegoed van Passie voor Preken.

 

Jos Douma, Veni Creator Spiritus. De meditatie en het preekproces, Kok Kampen, 2000, 20082.

                http://www.josdouma.nl/venicreatorspiritus

 

Ron van der Spoel, Cirkelen rond het geheim. Preken in een moderne context, in: W. Dekker en P.J. Visser (red.), Om de verstaanbaarheid. Over bijbel, geloof en kerk in een postmoderne samenleving, Boekencentrum Zoetermeer, 2002, blz. 226-237.

 

Ron van der Spoel, Preken onder hoogspanning: een goede preek spoort mensen aan om te veranderen (CV-Koers 2003, nr. 1).

 

Jos Douma, Het Woord moet gebéuren: aan het begin van de preek staat een Persoon, niet een tekst (CV-Koers, 2003, nr. 2).

 

Ron van der Spoel, De persoonlijkheid van de prediker (Soteria, maart 2004, jaargang 21, nr. 1, blz. 6-12).

                http://www.passievoorpreken.nl/index.tpl?rubriek=3&artikel=71

 

Jos Douma, Hoe Persoonlijk preken wij. Christus voorstellen in de verkondiging (Soteria, maart 2004, jaargang 21, nr. 1, blz. 13-21).

                http://www.josdouma.nl/preken/artikelen/Hoe Persoonlijk preken wij.pdf

 

Jos Douma, Passie voor preken. Een verhaal over de verkondiging (Kontekstueel, januari 2004, jaargang 18, nr. 3, blz. 12-16).

                http://www.josdouma.nl/preken/artikelen/Hoe Persoonlijk preken wij.pdf

 

Jos Douma, Waarlijk mijn ziel. Een spiritueel verhaal over de ziel van de prediker (digitaal gepubliceerd).

               http://www.josdouma.nl/passievoorpreken/Waarlijk mijn ziel.pdf

 

Jos Douma, Preken in een spirituele tijd. Pleidooi voor een spirituele homiletiek, in: Wim Dekker en Jos Douma (red.), Dichtbij de hoorder. Prediking en trends, Kok kampen, 2007, blz. 66-75.

                http://www.josdouma.nl/preken/artikelen/Preken in een spirituele tijd.pdf

 

Ron van der Spoel, Eén preek voor gelovigen en zoekers, in: Wim Dekker en Jos Douma (red.), Dichtbij de hoorder. Prediking en trends, Kok kampen, 2007, blz. 89-96.

Ron van der Spoel, Preken is prachtig, Benedicere Amersfoort , 2007, 20082.

                http://www.prekenisprachtig.nl

 

Verder verwijzen we naar: www.josdouma.nl/etfhomiletiek.

 

De publicatie onder redactie van Wim Dekker en Jos Douma, Dichtbij de hoorder. Prediking en trends, Kok Kampen 2007, bevat een door Passie voor preken geïnitieerd gezamenlijke bezinning over de vragen rond de hoorder van de prediking. De verantwoordelijkheid voor de verschillende bijdragen ligt bij de auteurs zelf (naast Jos Douma en Ron van der Spoel zijn dat: Jaap Versluis, Henk Bakker, Yme Horjus, Hilde Graafland en Wim Dekker).

 

In de Passie voor Preken reeks verschenen twee delen:

 

Kenton Anderson, Overtuigend preken. Een detectiveverhaal, Boekencentrum Zoetermeer 2001.

 

Rolf Robbe, Spreken over preken. Met gemeente, kerkenraad en collega’s, Boekencentrum Zoetermeer, 2004.

 

Er zijn in de loop van de jaren vijf Passie voor Preken conferenties gehouden:

 

19 februari 2003: ‘Overtuigend preken’ (met Arie van der Veer en Piet Verhage)

18 februari 2004: ‘Vrijmoedig’ (met Henk Binnendijk en Wim Dekker)

6 april 2005: ‘Wachten  op het Woord (met Wim Reedijk)

15 maart 2006: ‘Je hoorders in beeld’ (met Jaap Versluis en Henk Bakker)

21 juni 2007: ‘Er preekt een echt mens’ (met Ron van der Spoel en Jos Douma)

 

Over Passie voor Preken

 

In onderstaande artikelen wordt meer of minder uitgebreid ingegaan op Passie voor Preken.

 

F.G. Immink, …. (Theologia Reformata, jaargang 46, 2003, nr. 3, 245-248)

 

Albert Juffer en Wijnand Sonnenberg, Niet de persoon van de prediker, maar het gezag van het ambt. Over de prediker als performer, liturg en verteller (Kontekstueel, januari 2004, jaargang 18, nr. 3, blz. 8-11)

                http://www.kontekstueel.nl/joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=187&Itemid=8

 

W.J. Dekker, Indrukwekkend preken. Vragen over en weer bij Passie voor Preken (Kontekstueel, januari 2004, jaargang 18, nr. 3, blz. 17-21):   http://www.kontekstueel.nl/joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=185&Itemid=5

 

W. Dekker, ‘Hij spreekt nog altijd voort’. Een kritische reflectie op ‘Passie voor Preken’ (Soteria, maart 2004, 21e jaargang, nr. 1, blz. 29-36).

 

Yme Horjus, Preken met passie is te leren! Verslag van een preekcursus (Soteria, maart 2004, jaargang 21, nr. 1, blz. 22-28).

 

Freddy Gerkema, Wekelijks met brood voor het hart. ‘Passie voor Preken’ en NGP over het Woord, de preker en de hoorder (Opbouw, juli 2007).

            http://www.ngk.nl/ngp/Bestanden/NGPstudiedagVerslagGerkema.pdf

 

W. Dekker, Van foto naar film - Van kriebel naar krabbel (digitaal gepubliceerd).

            http://www.izb.nl/pdf/show.php?aId=721

 

Henk van der Meulen, Van horen en zeggen (digitaal gepubliceerd).

                http://www.izb.nl/images/files/VANHORENENZEGGENlezingcvareopagus_7619.pdf

 

Wim Dekker, Durf eens iets te roepen (digitaal gepubliceerd).

            http://www.izb.nl/pdf/show.php?aId=940

 

P.J. Visser, Preken in soorten en maten (digital gepubliceerd).

                http://www.izb.nl/pdf/show.php?aId=727

 

G. van den Brink, Prediking in de crisis (digitaal gepubliceerd).

http://www.gereformeerdgezind.nl/index.php?option=content&task=view&id=74&PHPSESSID=9dbd7641af013f0de455d9c94b99ff34

 

Alex Dirk Jan Wessels, Passie voor Preken nader bekeken. Een theologisch-homiletische analyse van een preekbeweging (scriptie Godgeleerdheid Universiteit Utrecht).

                http://igitur-archive.library.uu.nl/student-theses/2008-0519-201727/scriptie PvP V2.pdf

 

 

Passie voor Preken in de kranten

 

De opsomming van krnateartikelen hieronder bedoelt niet uitputtend te zijn!

 

Nederlands Dagblad

-         Hartenkreet rond foute preken, 23 mei 2008.

-         Passie voor Preken naar Faculteit Leuven, 1 februari 2008.

-         Poëtische of kraakheldere preek, 15 november 2007.

-         Prediker moet zich juist klein maken, 18 juni 2007.

-         De beamer is uit, men wil echtheid, 22 juni 2007.

-         ‘Persoon prediker wordt opgeblazen’, 20 april 2007.

-         Retrotrends op de preekstoel, 13 maart 2006.

-         J.G. Schenau, Met passie dé Passie preken, 24 januari 2004.

-         Beeldend preken: ‘dit gaat over mij’, 29 september 2003.

 

Reformatorisch Dagblad

-         ‘Predikant is in de eerste plaats Schriftgeleerde’, 23 mei 2008.

-         Passie voor Preken krijgt onderdak aan ETF Leuven, 1 februari 2008.

-         ‘Preek is geen lezing, maar verkondiging’, 21 juni 2007.

-         ‘Mensen verlangen naar echtheid op de preekstoel’, 22 juni 2007.

-         Postmoderne hoorder is vooral eenzaam, 16 maart 2006.

-         Stil worden met de Bijbel - op de hei bijvoorbeeld, 7 april 2005.

-         ‘Een christen is geen heilsautist’, 4 oktober 2004.

-         ‘Onze preekstoelen staan te hoog’, 19 februari 2004.

-         J.G. Schenau, Met passie moet dé Passie verkondigd worden, 22 januari 2004.

-         Biddend de kansel op, 29 september 2003.

-         ‘Preken is mensen in de ogen kijken’, 20 februari 2003.

-         Beweging wil meer passie voor preken, 21 juni 2002.

 

Friesch Dagblad

-         Passie voor Preken wordt academisch, 1 februari 2008.

-         Relevante preken remedie tegen leegloop kerken, 24 januari 2008.

-         Van YouTube naar spirituele preek, 21 juni 2007.

 

Trouw

-         Oude preek schiet tekort, 21 januari 2008.

 

Tenslotte verwijzen we nog naar een interview: Passie voor Preken, Interview van Andries Knevel met Ron van der Spoel, Andries Radio 8 oktober 2005.

 

»
Bestel nu het boek Preken is Prachtig van Ron van der Spoel via de speciale website www.prekenisprachtig.nl
»
Passie voor Preken naar Faculteit Leuven
»
Zes weken later: wat doe je met de cursus ?!
»
Johannes 3:16
»
Nieuw boek: Preken is Prachtig
»
De preekcursus van januari a.s zit vol. De eerstvolgende preekcursus is van 2 t/m 4 juli 2008.
»
BEZIELING EN VERKONDIGING - Theologie in dispuut
»
Eerstvolgende preekcursus van 9 t/m 11 januari 2008
»
Toespraken Lustrumconferentie...
»
Dichtbij de hoorder. Prediking en trends
»
Boek: 'Dichtbij de hoorder'
»
Persbericht jubileumconferentie 'Er preekt een echt mens'
»
Preken met Passie: dé cursus om te leren preken van hart tot hart!
»
Pas op met grapjes
»
15 maart Passie voor Preken conferentie: Je hoorders in beeld
»
En de boer, hij ploegde voort
»
RD-verslag van de conferentiedag van Passie voor Preken
»
Passion for Preaching
»
Symposium Spreken over Preken
»
21 oktober officiele start van PassionforPreaching.com
»
Het Elfde Uur
»
Nieuwe forumstelling: De beste preek is een uitgeschreven preek
»
Dominees: zware bijbelteksten niet negeren
»
"Onze preekstoelen staan te hoog"
»
Oprichting Evangelisch Studiecentrum (CERT)
»
Eerst luisteren, dan preken
»
Een andere benadering op de kansel, hoe doe je dat?
»
Preekonderwijs in Nederland: geef de timmerman een hamer!
»
Er klinkt meer dan je zegt
»
Wat heeft die wolk ons gebracht?
»
Eerste boek in de Passie voor Prekenreeks uitgereikt op de preekconferentie
»
Preken met Geest en kracht
»
Jongens, wat is een goede preek?
»
Driedaagse Cursus Preken met Passie
»
Driedaagse Cursus Preken met Passie
»
Studiedag predikanten en voorganger
»
Mentoringdag over preken
»
Spiriteel preken - openingscollege Jos Douma in Leuven
"Wij prediken Christus, de kracht van God en de wijsheid van God!" (1 Korintiërs 1:24)