HOME· NIEUWS· ARTIKELEN· ACTIVITEITEN· FORUM· LINKS· OVER PVP
Artikelen | 27 april 2005
Martin Lloyd-Jones, een serie over zijn boek Prediking en predikers
Deel 1: Bijbelse Prediking

Door: Tijdelijke auteur

 

Uit Preaching and Preachers door Dr Martyn Lloyd-Jones (London, etc.: Hodder  & Stoughton; eerste druk 1971, deze uitgave uit 1998)

 

Door Herman G. de Winkel

 

1. BIJBELSE PREDIKING

 

Preken is noodzaak

Dr. Lloyd-Jones constateert afnemende waardering voor de preek. Gevolg van het verlies van geloof in het gezag van de Schriften en in de Waarheid. Als je zelf dat geloof niet hebt, kun je niet met gezag preken. Toen predikers geloofden in de Schriften als het gezaghebbende Woord van God, hielden ze goede preken. Maar toen predikers daaraan gingen twijfelen, ging het met de prediking bergafwaarts.

De primaire taak van de prediker is het Woord van God verkondi­gen. Die verkondiging staat soms ter discussie. Kunnen we om mensen tot Christus te leiden ons niet beter onder de mensen begeven en met ons meeleven de liefde van God tonen? Door sociale of politieke activiteiten, onrecht bestrij­den, er zijn voor de mede­mens, iets doen aan de nood van de we­reld?

Op zichzelf belangrij­ke zaken, maar de op­dracht van de prediker is het woord van God te verkondigen. Het werk van de Heer Jezus had twee kan­ten. Hij deed wonderen, maar dat was niet zijn primaire werk. Johannes noemt de wonderen 'tekenen.' Ze waren secundair, gevolgen van Jezus' werk. Jezus' primaire doel was: 'Ik ben het licht der we­reld; zoek eerst het Koninkrijk van God en zijn ge­rechtigheid; Ik ben de weg en de waarheid en het leven'. Ook de apostelen kregen pri­mair de opdracht om te onderwijzen en van Christus te getuigen.

De mens is in nood. Als je dat beseft en je weet wat de verlos­sing, geproclameerd in de Schriften betekent, is het de primaire taak van de Kerk die bekend te maken. Laten zien dat dit de enige remedie en genezing is. De nood van de mens wordt vaak beschouwd als een soort mentale, morele en spirituele ziekte. Diagnose: de mens is ziek, ongelukkig en slachtoffer van zijn omstandigheden. Het werkelijke probleem is echter dat de mens een rebel is tegen God. Met als gevolg dat hij onder de toorn van God leeft. De mens is van nature 'dood door zijn overtredingen en zonden'. Dood voor het leven van God, voor Gods Koninkrijk en de zegeningen daarvan. Blind en levend in de duisternis. Alles waaraan de mens - ook lichamelijk - lijdt is het gevolg van de val van Adam. Daarom moet de mens de waarheid leren kennen om verlost te kunnen worden. Het is de taak van de prediker om de mensen die in duis­ternis en onkunde leven, tot de kennis te brengen van waarheid over henzelf en over de onna­speurbare rijkdom van Chris­tus. Dat is de weg tot hun redding.

 

Persoonlijke problemen.

Men zegt weleens dat predikers minder tijd aan preken moeten besteden en meer aan per­soonlijke contacten en gesprek­ken. Blijf echter de prediking voorop­stellen. Een goede prediking van het evangelie, ondersteund door de Heilige Geest, gaat ook over per­soonlijke problemen. Door een zorgvuldige uitleg van de Schriften kun je in één dienst verschil­lende zaken en problemen aan de orde stellen. Het kan gebeuren dat na de dienst iemand zegt dat je juist zijn per­soon­lijke probleem, waarvan jij niets wist, hebt behandeld in je preek. Natuurlijk moet de prediker zich ook persoonlijk met mensen bezighouden. Maar de prediking moet op de eerste plaats komen en mag niet vervangen worden door iets anders. Vaak vormt de preek ook een schakel naar je hoorders. Na afloop komen mensen soms met persoonlijke problemen naar je toe omdat ze gemerkt hebben dat je daarvoor open staat.

 

Kerkdienst

Tijden veranderen. Moeten we niet op een andere wijze gaan werken dan de traditionele kerkdienst? De hedendaagse, ontwikkelde mens kan toch op diverse manieren zelf het evangelie leren kennen? Via radio, televisie, lectuur?

'God is niet veranderd en de mensen zijn niet veranderd.' Mensen hebben het evangelie nog net zo nodig als in de eerste eeuw na Christus. Een ander aspect aan deze vraag is dat lezen, naar de radio luisteren en t.v. kijken een individualistische aangelegenheid is. Je beoordeelt dan zelf wat je wel of niet aanstaat en zonder Kerk leef je in een isolement.

De Kerk is een missionair lichaam. Zij is een deel van het getui­genis van het evangelie. Het samenkomen van zo'n groep mensen vormt al een deel van de prediking. Wie er binnenkomt, ontdekt dat dit geen gewone bijeenkomst is. Hier is Christus aanwezig. De mens die denkt het wel uit de boeken te kunnen halen, mist het myste­rieuze element van het leven van de Kerk: 'Waar twee of drie samenkomen in mijn naam, daar ben Ik in hun midden'. Hier is de Geest aanwe­zig in de harten van Gods kinderen. Dat element wordt versterkt door het Woord, uitgelegd door de prediker. Daarom kan een preek nooit worden vervangen door lezen, radio of televisie.

 

Wat is preken?

Wat wil die man op de kansel met de mensen in de kerkbanken? Wat is zijn bedoeling? Hij gaat de boodschap van God overbrengen aan de mensen. Hij is een ambassadeur, een gezant van Christus. Door Hem aangesteld en gezonden met een opdracht, als spreekbuis van God en Christus. Hij is gezonden om met die mensen iets te doen. Hij moet ze be­nvloeden. Niet alleen hun gedachten en emoties. Niet alleen druk uitoefenen op hun wil en hen tot bepaalde activi­teiten bren­gen. De boodschap is bestemd om de hele persoon te raken in het cen­trum van zijn leven. De preek moet zo'n verandering uitwerken dat wie luistert daarna niet meer dezelfde is.

Er gebeurt iets tussen prediker en luisteraar. De preek doet iets met de ziel van de mens. Die complete mens met zijn zorgen en proble­men. Daarom moet de preek niet gaan over abstracte vraag­stukken. Het gaat om levende problemen en situaties waar de mensen mee zitten. De taak van de prediker is in te gaan op hun bewuste of onbe­wuste nood. En na een goede preek weten mensen zich aange­sproken door God.

 

Waarover preken we?

Neem geen gebeurtenissen, krantenberichten, politieke zaken en dergelijke als thema van de preek. Geen uiteenzetting over morele of ethische kwesties, is het advies van Lloyd Jones. Geen psychologische benadering waar­door mensen zich gelukkiger zullen gaan voelen, 'positief den­ken' en dergelijke. De wereld kan wel over dergelijke onderwerpen toespraken houden, maar onze roeping is doorgeven wat wij hebben ontvangen als gezanten van Christus. De inhoud van de preek is het Woord, het Evangelie, de gehele Raad van God, de boodschap van de Schrif­ten. Je brengt niet je eigen gedachten maar wat God je aanreikt. Je bent voertuig, kanaal, instrument, vertegenwoordiger van de Heer.

 

»
Het gesprek over de preek: belangrijk en gevaarlijk
»
De klik voor de preek
»
Passie voor Preken, waar staan we voor?
»
Graag een minder 'perfecte' preek
»
Preaching and Death
»
Evenwichtig preken
»
Moedig preken
»
Een verhaal over de verkondiging
»
Vast aan het papier?
»
Met passie dé Passie preken
»
De kunst van het luisteren naar een preek
»
Preken in een missionaire tijd
»
Beeldend preken: 'dit gaat over mij!'
»
Biddend de kansel op
»
Bomans op de kansel
»
Wat ik van een preek verwacht
»
Preken leren van Jezus 1
»
Communication
»
De ketterij van de toepassing
»
Preaching for Revival
»
Weten ze dat je van hen houdt?
»
Connecting through Purpose in Preaching
»
Preken leren van Jezus 4
»
Preken leren van Jezus 3
»
Preken leren van Jezus 2
»
Preken: roepen tot gemeenschap met Christus
»
Verstaat u wat u zegt en hoort?
»
The Power in Preaching
»
Gezocht: Broodpreken
»
Preken van vlees en bloed
»
Spirituele Christologie
»
Application Without Moralism
»
Paradoxen van evangelisch preken
»
Christocentrische prediking
»
De crisis der echtheid
»
De preek als Stem van Christus
»
How Does Unction Function?
»
Wat is ‘expository preaching’?
»
De kerk moet nu spreken
»
Preken moeten over het leven gaan
»
A Primer on Preaching like Jesus
»
Only Human
»
Het geheim van de preek
»
How the Text Can Form the Sermon
"Wij prediken Christus, de kracht van God en de wijsheid van God!" (1 Korintiërs 1:24)