HOME· NIEUWS· ARTIKELEN· ACTIVITEITEN· FORUM· LINKS· OVER PVP
Artikelen | 14 september 2005
Deel 5 uit de Lloyd-Jones serie: het spreken

Door: Tijdelijke auteur

Preken is iets waar de prediker met zijn hele persoon bij be­trok­ken is, inclusief zijn lichaam. Preken is een zichtbare actie.

De prediker dient zich bewust te zijn van zijn gezag en leiding over de gemeen­te en de voortgang van de dienst. Hij mag niet aarzelend bepaalde sug­gesties en ideeën aandragen. Hij is er om dingen duidelijk te maken. Als gezant van Christus staat hij onder diens opdracht en gezag en moet zich van dat gezag bewust zijn. Dat is geen kwestie van zelfvertrouwen. Paulus schreef dat hij in Korinte kwam in 'zwakheid, vrezen en beven'. Het gaat om het gezag dat je hebt ontvangen van Christus.

 

Vrijheid

Er zijn mensen die hun preek helemaal uitschrijven. Het is fout om die dan alleen maar voor te lezen. Preken betekent immers een direct contact tussen de mensen en de predi­ker. Het is mensen toe­spreken op een directe en persoonlijke manier. Daarom moet je de mensen kunnen aankijken en dan kun je niet tegelijk je tekst lezen. Beter is een leidraad met hoofdpun­ten en, voor wie het kan, nog beter uit het hoofd preken. Want een belangrijk punt is het ele­ment van de vrijheid. Al heb je de preek zorgvuldig voorbereid, dan moet je toch vrij zijn in het over­brengen van de boodschap. Niet teveel gebonden zijn aan je voorbe­rei­ding. Vrij zijn voor de inspiratie van het moment, open voor de invloed en kracht van de Geest. Opmerke­lijk is dat soms de beste dingen die je zegt niet vooraf zijn bedacht.

Een preek is een gesprek met de gemeente. Daarin kan een element van uitwisse­ling zitten; mensen die geestelijk denken kunnen iets aandragen wat van belang is. Als je in de geestelijke vrijheid staat, kun je uit de gemeente iets ontvangen. Het kan gebeuren dat de prediker door een of andere oorzaak vastloopt in zijn preek. Betrokkenheid van zijn gemeente kan hem over het dode punt heen helpen. Maar daar moet hij wel voor open­staan.

Preken gebeurt onder de leiding van de Geest. Wees daarom vrij; De Geest die je hielp in de voorbereiding, helpt je nu ook en toont nu soms dingen die je toen nog niet zag.

 

Ernst

De prediker dient een serieus mens te zijn. Hij mag nooit de indruk geven dat hij met iets oppervlakkigs of alledaags bezig is. Wat hij doet is immers de meest serieuze zaak voor ieder­een. Want hij spreekt met de mensen over God, over hun toe­stand en de staat van hun ziel. Hij zegt hun dat zij van nature leven onder de toorn van God, dat het karakter van hun leven tegenstand tegen God is en dat zij onder het oordeel van God zijn. De mensen zijn zo verdiept in de zaken van de wereld en de belevenis­sen, pleziertjes en valse schijn daarvan, dat ze nooit denken aan het vluchtige karakter van het leven. De prediker moet altijd laten zien dat het ernst is wat er gezegd wordt.

Ernstig betekent echter niet somber of plechtig. De predi­ker mag niet saai of vervelend worden. Hij mag tege­lijk ern­stig en geestig zijn. De boodschap van de Bijbel kan nooit saai zijn.

 

Urgentie

In de prediking moet een element zitten van urgentie. Je geeft niet zomaar informatie, je bent bezig met zielen, pelgrims op weg naar de eeuwigheid. De boodschap mag niet uitgesteld worden want je weet niet of iedereen volgende week nog leeft. Daarom moet de preek worden gekarakteriseerd door aandringen, overreden en over­tui­gen van de waarheid. Je bent bezig met levende zielen die je in bewe­ging wilt brengen. Toen Jezus de menigte zag, werd Hij met ontferming bewogen, want Hij had de mensen lief. Als wij ons realiseren wat God in Christus voor ons heeft gedaan, brengt dat ons tot bewogenheid. Dan kun je niet emotieloos je bood­schap aan de mensen overbrengen. De preek moet uit een hart komen dat ver­vuld is van de liefde van Christus en de liefde voor mensen.

Daarom moet de prediker laten merken dat hij zelf gegrepen is door wat hij zegt. Als hij dat niet is, zullen zijn hoorders er ook niet door gegrepen worden. Als hij er vol van is, wil hij dat ieder dat met hem deelt. Zijn doel is de mensen te helpen de waarheid van God te verstaan. Dat doet hij met energie en ijver, uit zorg voor zijn mensen. Hij zal met warmte het evangelie o­ver­brengen. Een prediker kan zijn boodschap heel correct over­brengen, als hij er zelf niet door bewogen is, doet het de mensen niets.

De apostel Paulus was vaak tot tranen toe bewogen. Waar is de passie in de prediking die altijd de grote predikers van het verleden karakteriseerde? Zijn moderne predikers nog bewogen? De Waarheid is niet veranderd. Als je dat gelooft, word je erdoor gegrepen en je zult contact krijgen met je hoor­ders. Zij merken het aan je stem, je houding en de hele benade­ring van je toehoor­ders.

 

Hoorders

'De moderne mens begrijpt die archaïsche terminologie als recht­vaardig­making, heiliging en verheerlijking niet meer', zegt men. Het is belangrijk rekening te houden voor welke mensen je spreekt. Als het evangelie maar duidelijk vertaald wordt, verstaat ook de moderne mens het wel. Mensen hebben de bijbelse taal altijd moei­lijk gevonden. Termen als rechtvaardigmaking, heiliging en ver­heerlijking hebben mensen van nature nooit begrepen. Dat toont aan dat het evangelie essentieel anders is. We spreken over iets unieks en speciaals en die termen moeten we uitleggen. Mensen van verschillende niveaus kunnen door de Geest verstaan wat zij nodig hebben. Daarbij moeten we ons aanpassen aan het niveau van de toehoorders, zonder concessies te doen aan de boodschap. Ei­gen­tijds taalge­bruik is noodzake­lijk.

Tegelijk moeten onze methodes en ons gedrag in overeenstemming zijn met de boodschap. Het evangelie is 'anders' en daarom moeten wij ook anders zijn. Denk niet dat je mensen voor Christus kunt winnen door te laten zien dat je net zo bent als zij. Jezus trok zondaars omdat Hij anders was. Ons leven moet aantonen dat wij weder­geboren mensen zijn die met eerbied God dienen.

 

 

Bron: Preaching and Preachers by Lloyd-Jones

»
Lloyd-Jones, Prediking en Predikers, deel 3 uit onze serie: de opbouw van de preek
»
Deel 2 uit de serie over Lloyd-Jones' Prediking en predikers: de preekvoorbereiding
»
Martin Lloyd-Jones, een serie over zijn boek Prediking en predikers
»
Het gesprek over de preek: belangrijk en gevaarlijk
»
De klik voor de preek
»
Passie voor Preken, waar staan we voor?
»
Graag een minder 'perfecte' preek
»
Preaching and Death
»
Evenwichtig preken
»
Moedig preken
»
Een verhaal over de verkondiging
»
Vast aan het papier?
»
Met passie dé Passie preken
»
De kunst van het luisteren naar een preek
»
Preken in een missionaire tijd
»
Beeldend preken: 'dit gaat over mij!'
»
Biddend de kansel op
»
Bomans op de kansel
»
Wat ik van een preek verwacht
»
Preken leren van Jezus 1
»
Communication
»
De ketterij van de toepassing
»
Preaching for Revival
»
Weten ze dat je van hen houdt?
»
Connecting through Purpose in Preaching
»
Preken leren van Jezus 4
»
Preken leren van Jezus 3
»
Preken leren van Jezus 2
»
Preken: roepen tot gemeenschap met Christus
»
Verstaat u wat u zegt en hoort?
»
The Power in Preaching
»
Gezocht: Broodpreken
»
Preken van vlees en bloed
»
Spirituele Christologie
»
Application Without Moralism
»
Paradoxen van evangelisch preken
»
Christocentrische prediking
»
De crisis der echtheid
»
De preek als Stem van Christus
»
How Does Unction Function?
»
Wat is ‘expository preaching’?
»
De kerk moet nu spreken
»
Preken moeten over het leven gaan
»
A Primer on Preaching like Jesus
»
Only Human
»
Het geheim van de preek
»
How the Text Can Form the Sermon
"Wij prediken Christus, de kracht van God en de wijsheid van God!" (1 Korintiërs 1:24)